ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ ICT විෂය දැනුම වර්ධනය කිරීම හා විභාගයෙන් ( ICT OL / AL ) ජයගැනීමට උපකාරක් ලෙස නොමිලේ ලබාදෙන සත්කාර්යකි. දයාබර ගුරු භවතුනි මෙය පරීක්ෂාකර ඔබේ පාසැලෙහි දරුවන්ටත් පරිහරණය කිරීමට අවස්ථාව සළසා දෙන්න. අඩුපාඩු සහ යෝජනා අැතොත් නොපමාව අපව දැනුවත් කරන්න. ( New Version – HTML 5 Supported )

පියවර 01 : පහළින් අැති කවුලුවෙහි Start Quiz ඔබන්න.

පියවර 02 : නම, ඊමේල් ලිපිනය හා පාසැල අැතුළත් කර Submit ඔබන්න.

පියවර 03 : දී අැති විස්තරය බලා Next ඔබන්න.

පියවර 04 : දී අැති ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු තෝරා Submit කර අවසානෙය් Finish ඔබන්න.

Facebook Comments Box

One Response

  1. ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ ICT විෂය දැනුම වර්ධනය කිරීම හා විභාගයෙන් ( ICT OL / AL ) ජයගැනීමට උපකාරක් ලෙස නොමිලේ ලබාදෙන සත්කාර්යකි. දයාබර ගුරු භවතුනි මෙය පරීක්ෂාකර ඔබේ පාසැලෙහි දරුවන්ටත් පරිහරණය කිරීමට අවස්ථාව සළසා දෙන්න. අඩුපාඩු සහ යෝජනා අැතොත් නොපමාව අපව දැනුවත් කරන්න. ( New Version – HTML 5 Supported )

Comments are closed.